آیا دزدی در کودکان طبیعی است؟

برداشتن چیزی توسط کودک کاملا طبیعی است.کودک مفهوم مالکیت را نمی داند. والدین در چنین مواقعی نباید به هیچ وجه کودک را تنبیه، تحقیر یا سرزنش کنند و اینکه نباید...