آیا دادن پول تو جیبی به کودکان درست است؟

پول  تو جیبی از بسیاری از قشقرق ها و زیاده خواهی های کودک جلوگیری میکند و به او اعتماد به نفس میدهد. پول تو جیبی پولی است که کودک با...