آموزش نظم به کودکان

نظم آموزی “تربيت آموختن کار خوب است ، نه صرفا باز داشتن از کار بد”   هدف از نظم آموزی : 1- آموزش روشهای صحیح زندگی ۲- احترام به بزرگترها...