آموزش موثر

اصول کلی آموزش موثر _ از ارائه شفاف اطمینان حاصل نمایید: عدم شفافیت در تبیین و توضیحات معلمان، شایع ترین علت سردرگمی برای کودکان است. که این امر می تواند...