آموزش صحیح و شفاف

در بحث آموزش کودکان روشی را که انتخاب می کنید باید از ارائه شفاف آن اطمینان حاصل کنید. عدم شفافیت در تبیین و توضیحات معلمان،شایع تذین علت سردرگمی برای کودکان...