آسیب کودکان حسود

  💟 آسيب كودكان حسود:   ⚛️ كودك محبت يك دست يك نواخت نداشته است. بسياري از پدران و مادران به شدت عصباني مي شوند، تنبيهات شديد ميكنند و در اثر...