آسیب های اینترنت

در این مطلب می خواهیم به آسیب هایی که از ناحیه ی ارتباط جمعی،رسانه ها و علی الخصوص رسانه های مدرن ایجاد می شود بپردازیم.آیا تکنولوژی مدرن خود فرصت است...