آزار جنسی کودک

آزار جنسی کودک برای پیشگیری از کودک آزاری جنسی، کودکان مسئول نیستند، بلکه این بزرگسالان هستند که مسئولند. اگر کودکان بتوانند از خودشان مراقبت کنند بسیار آرمانی است اما آنها...