نتایج تمرین آرامش

ما تقریباً در تمام کارهایمان برای رسیدن به نتیجه عجله می کنیم.ولی در هنگام آرامش،مراقبه و عبادت شرایط متفاوت است،چون نمی توانی در رسیدن به نتیجه شتاب کنیم.شما می دانید...