دسته: پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ در این بخش قرار می گیرد.

۰

وقت گذاشتن برای همسر

پرسش: چگونه می توانم همسر شغل پرستم را قانع کنم تا وقت و توجه بیشتری صرف زندگی مشترک نماید؟ حس میکنم همیشه در حال رقابت با شغل همسرم هستم . او وکیل دعاوی است...

۰

عشق ورزی به همسر

پرسش همسرم نمیداند چگونه عشق بورزد؟ آیا خودش نباید نحوه عشق ورزی را بداند؟ من و او همواره این عدم تفاهم را داشته ایم. من فکر میکنم اگر او مرا دوست دارد باید بداند...

۰

وابستگی به همسر

پرسش: با شوهری که مدام اظهار عشق میکند چه کنم؟ او فکر میکند مالک من است. مشکل من عکس مشکل بیشتر زنهاست. همسرم بیش از حد مرا دوست دارد دلش می خواهد همیشه پیشم...

۰

حسادت به فرزند

پرسش: چه کار کنم تا همسرم مرا به اندازه بچه ها دوست داشته باشد؟ خود را خوشبخت می دانم، شوهری دارم که بهترین دوست من حساب می شود. دو تا دختر سالم داریم. شرمنده...

۴

رفتار مادرانه با همسر

سئوال چطور می توانم با شوهرم مادرانه رفتار نکنم؟ ده سال است از دواج کرده ایم و سه بچه کوچک داریم ولی من حس میکنم اگر شوهرم را به حساب بیاورم چهار بچه دارم....