گفتگو با نوجوان

رهنمودهای مهم در گفتگو با نوجوان 1- به طور مستقیم به فرزندتان نگویید که مایلید یا نیاز دارید با او صحبت کنید. هر چقدر هم که آهنگ صدای شما محبت...