کنترل شدن توسط همسر

کنترل، یک عامل مخرب و بسیار جدی در روابط زوجین است و این عادت نه تنها رابطه ی زوجین بلکه رابطه ی خود فرد با اطرافیان را نیز تحت تاثیر...