کمال گرایی

تعاریف کمال گرایی  درباره اینکه کمال گرایی چیست و آیا یک خصوصیت خوب یا بد محسوب می شود، بین درمانجویان، جمعیت عمومی و افراد متخصص در حوزه های مختلف، عقاید...