چگونه با شکست برخورد کنیم؟

افراد بسیاری هستند که وقتی با شکست روبه رو میشوند، راحت با آن برخورد می کنند.شکست خوردن،ترس آور، مشکل آفرین و گاه پرهزینه است و بازگشت به شرایط اول و...