دلایل اضطراب در کودکان چیست و آیا تداوم می یابد؟

ژن ها در مورد اینکه اضطراب در خانواده ها تداوم می یابد، کمی تردید وجود دارد. افرادی که مضطرب هستند اغلب می توانند بعضی از بستگان نزدیک خود را نام...