وسواس نظم

مواجه سازی با این نوع وسواس های فکری باید موجب شود احساس کنید گویی چیزی((سر جاش نیست)) و می خواهید آن ها را ((سرجایشان بگذارید))؛یعنی در جای صحیح،ترتیب درست یا...