واکنش کودکان به مرگ

ضربه و ناباوری دلهره و اعتراض اضطراب مشکلات خواب غمگینی و دلتنگی جستجوی فرد مرده یا اشتغال ذهنی با خاطرات همانند سازی با فرد متوفی مرکز مشاوره دیدار  02188893258 www.clinicdeedar.com...