وابستگی همسر به والدینش

اگر همسری تحت کنترل پدر و مادر باشد، آیا رابطه زناشویی آسیب می بیند؟ تو نمیتوانی با کسی عروسی کنی که از نظر عاطفی با والدینش ازدواج کرده است. تو...