وابستگی به همسر

پرسش: با شوهری که مدام اظهار عشق میکند چه کنم؟ او فکر میکند مالک من است. مشکل من عکس مشکل بیشتر زنهاست. همسرم بیش از حد مرا دوست دارد دلش...