نیازهای روانی فرزند من چیست؟

گرفتاری بزرگ انسانها که نتیجه اش ناسازگاری، طلاق، خودکشی، اعتیاد،بزهکاری، بحرانهای عصبی و روانی است، در موارد غیر حضوری و در بیشتر موارد ناشی از از کمبودها و برآورده نشدن...