نقاشی کودکان

رنگ در شناخت رنگها باید توجه داشت که اگر خیلی زود یعنی هنگامی که کودک احتیاج به شناخت فهمی و تکنیکی رنگ ندارد و او را مجبور به شناخت آنها...