عادت های دهانی چند نوع است و علت آن چیست؟

عادات دهانی شست مکیدن شست مکیدن در بین کودکان شایع است. شواهدی وجود دارد که بعضی از کودکان مکیدن را از داخل رحم شروع می کنند. در بقیه کودکان، ۲۰...