معرفی نامزد به دیگران

پرسش نامزدم مرا به دوستان و فامیلش معرفی نمی کند، این چه معنی دارد؟ 9 ماه پیش با مردی نامزد شده ام، او مرا به خانواده و دوستانش معرفی نکرده...