مشکلات در دیکته

از میان تمام مهارت های سواد آموزی،نوشتن و املا بیشترین مشکلات را برای کودکان دارای مشکلات یادگیری ایجاد می کند.کارایی در نوشتن به میزان زیادی بر شناخت واژگان و آگاهی...