ترس از مدرسه

 ترس از مدرسه  کودکانی که دچار این مشکل هستند،  دارای ترس افراطی، غیر منطقی و پایدار نسبت به مدرسه رفتن هستند و هنگام جدایی از والدین و رفتن به مدرسه...