تاثیر باورها بر زندگی

تاثیر باورها بر زندگی توضیحی که آدمی درباره ی رابطه اش با عالم ارائه می دهد، در معرض انتقاد، شک، تغییر، حذف و اضافات مداوم است. در اینجا، میکوشیم ”...