فعال کردن ذهن کودکان

با طرح سوال ذهن کودکتان را درگیر کنید: برای اینکه بین بخش های مختلف مغز رابطه برقرار شود و مغز به عنوان یک سیستم عملکرد کامل تری داشته باشد،لازم است...