عشق ورزی به همسر

پرسش همسرم نمیداند چگونه عشق بورزد؟ آیا خودش نباید نحوه عشق ورزی را بداند؟ من و او همواره این عدم تفاهم را داشته ایم. من فکر میکنم اگر او مرا...