سلامت روحی پس از طلاق

مرحله افسردگی و اینکه چیز مهمی را از دست داده ایم همیشه از سخت ترین مراحل طلاق است و حتی گاهی باعث میشود فکر کنیم تصمیم به جدایی درست نبوده...