ساختار رفتاری خانواده

خانواده ها به لحاظ رفتاری چهار گونه اند که حتما هر یک از ما درون یکی از این خانواده ها بزرگ شده ایم: گونه نخست: پدر مهربان و سازگار، مادر...