راه های برقراری رابطه

راه های ایجاد ارتباط الف)راه های ارتباط کلامی(Verbal) _اجزای کلامی ارتباط مانند:گفتنی ها و شنیدنی ها،بلندی صدا،سرعت،محتوای کلام،آغازگری کلام،کلمات مناسب،نحوه ی جمله بندی،زمان بندی ارتباط کلامی و غیره. ب)راه های...