رابطه ی والدین و نوجوان تاثیر بر اعتماد به نفس

1)  قبول کنید نوجوان نیاز دارد گاهی شما را حداقل به صورت پیش بینی پذیر بیابد. این مشخصه ای است که به ندرت به یک دوست صمیمی نسبت داده می...