مشکلات کودکان در مدرسه

 مشکلات کودکان در مدرسه مدرسه، بخش عمده ای از زندگی کودک است. وقتی اوضاع مدرسه بر اثر زورگویی و ضعیف آزاری ، فشار کار و تکلیف یا تفاوت های شخصیتی...