خود مختاری یا اجبار؟

وقتی که تصمیم می گیریم چه کاری را انجام دهیم،دوست داریم انتخاب و تصمیم گیری ما انعطاف پذیر باشد.می خواهیم خودمان تصمیم بگیریم چه کاری را در چه موقعی و...