برچسب: خشم

0

خشم

خشم واکنشی است در قبال تهدیدی واقعی، خیالی یا مبهم. این واکنش در واقع احساسی است طبیعی که برای همه ما بوجود می آید. مهمترین عامل خشم ناکامی است، ناکامی...