برچسب: خشم

355

خشم

خشم واکنشی است در قبال تهدیدی واقعی، خیالی یا مبهم. این واکنش در واقع احساسی است طبیعی که برای همه ما بوجود می آید. مهمترین عامل خشم ناکامی است، ناکامی...