حق من

آیا جالب نیست که همه ی ما اعتقاداتی متفاوت در مورد جهان داریم و فکر می کنیم اعتقادات مان صحیح است. چرا؟زیرا حق با ماست! فِرد معتقد است زندگی بسیار...