یادگیری خواندن

در زیربنای توانایی خواندن این مسئله اهمیت دارد که اطلاعاتی در خصوص ماهیت زبان نوشته شده یا چاپ شده و چگونگی ارتباط آن با زبان گفتاری وجود د اشته باشد.اغلب...