دعوای زن و شوهر

پرسش جدال همیشگی من و همسرم چگونه متوقف می شود؟ به نظر می رسد من و زنم همیشه دعوا و مرافعه داریم. اصلا اهمیت ندارد چه موضوعی را بهانه کنیم....