بازی نمادین

به اعتقاد پیاژه فاصله میان تجربه های عینی و تفکر منطقی را بازی پر میکند واینکه کارکرد نمادین بازی اهمیت شایانی دارد.در بازی کودک به شیوه حسی_حرکتی با اشیایی ملموس...