افسردگی

افسردگی مهارت مقابله با خلق منفی همه ما دوست داریم در تمامی احوالات خود را فردی با خلقيات  متعادل، با ثبات، ملایم و مسلط بر احوال خویش نشان دهیم، چنین...