انتقاد سازنده به نوجوانان

اغلب انتقاد های پدر و مادر بی فایده است،تولید عصبانیت،و تکدر خاطر ،میل سرکشی را در نوجوان ها تشدید می کند.اما اثرات مخرب انتقاد پدر و مادر به اینجا ختم...