افزایش سرعت و تمرکز

آیا می خواهید توجه خود را به سرعت بین دو موضوع جابه جا کنید؟ توانایی جابه جایی یا انتقال توجه بین دو فعالیت هم زمان،یکی از پیچیده ترین کارکرد های...