انسان های جرات مند

برای ورود به دنیای آدم ها ی جرات مند باید از سه مرحله زیر عبور کنید: پیش از اعلام موضع  مرحله اعلام موضع با جمله سه بخشی   اعلام موضع در...