اعتماد در محل کار

آیا باید به همه اعتماد داشت؟ چه موقع عدم اعتماد به دیگران در محیط کار طبیعی است؟ وقتی فرد جدیدی را ملاقات میکنید یا آموزش یک کارمند جدید را می...