استقلال کودکان

بچه ها اغلب احساس عجز و نا توانی می کنند،چون هنوز کوچک هستند و در این جهان وسیع،شتابان و پیچیده تجربه ی کافی ندارند_این همه ماشین که نمی توانند به...