از خشم تا آرامش

خشم به عنوان یکی از اصلی ترین احساسات در تمامی انسانها وجود دارد. همه ما گاهی خشمگین میشویم پس کودک ما نیز به عنوان یک انسان حق دارد که گاهی...