چگونه اعتیاد به رابطه شما لطمه می زند

« اعتیاد به خودتان دروغ نگویید: وقتی با کسی که اعتیاد دارد رابطه دارید ، در واقع به مانند این است که با آتش بازی میکنید و به احتمال قوی...