آموزش دفاع به کودک از طریق بازی

آموزش دفاع به کودک از طریق بازی بازی های خشم آلود در کودکان طبیعی است و به نوعی با این کار خشم خود را تخلیه میکنند. اگر خطری وجود ندارد...