دسته: معرفی بازی

معرفی بازی ها در این دسته قرار می گیرد.

0

بازی برج خشم

بازی برج خشم برای بسیاری از کودکان بیان مناسب خشم است خصوصا کودکانی که تجربیاتی در مورد آزار دیدن ضربه ی عاطفی یا فقدان داشته اند. خشم به صورت غیرقابل...