نازنین مهدیان

 

نازنین مهدیان

کارشناسی روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

عضو سازمان نظام روانشناسی

روانشناس بالینی با رویکرد شناختی_رفتاری

طرحواره درمانگر مرکز مشاوره مهرگان

طرحواره درمانگر مرکز مشاوره راه فردا

طرحواره درمانگر مرکز مشاوره سیمای خرد

روانشناس بالینی مرکز جامع خدمات مشاوره سازمان بهزیستی

روانشناس بالینی ۱۴۸۰